Zapytanie ofertowe 10/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2020 na przeprowadzenie szkoleń zawodowych – kursów kwalifikacyjnych w ramach projektu nr RPSW.09.01.00-26-0007/18 pt. “DROGA DO SUKCESU -program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce”, realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej.