Zapytania ofertowe 14/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18.11.2020 W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA:
Zakup paczek żywności w związku z realizacją projektu pt: Projekt „DROGA DO SUKCESU” – program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce, Nr projektu: RPSW.09.01.00-26-0007/18-00