Zapytanie ofertowe 13/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 29.10.2020 W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA:
Zakup produktów żywnościowych w związku z realizacją projektu pt: Projekt „DROGA DO SUKCESU” – program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce, Nr projektu: RPSW.09.01.00-26-0007/18-00..