Zapytanie ofertowe 8/2020

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych kursów kompetencyjnych w ramach projektu nr RPSW.09.01.00-26-0007/18 pt. “DROGA DO SUKCESU – program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce”, realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej