Zapytanie ofertowe 6/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2021

Na przeprowadzenie szkoleń zawodowych-kursów kwalifikacyjnych w ramach projektu nr RPSW.09.01.00-26-0007/18
pt. “DROGA DO SUKCESU -program reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce”,
realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej

11.05.2021

WYNIKI POSTĘPOWANIA