Zapytanie ofertowe 5/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2021

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA:

Zakup produktów żywnościowych

W związku z realizacją projektu pt: Projekt „DROGA DO SUKCESU”  – program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce,
Nr projektu: RPSW.09.01.00-26-0007/18-00