Zapytania ofertowe 4/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2021

na zakup i dostawę wyposażenia oraz materiałów do warsztatu małej poligrafii w ramach projektu nr RPSW.09.01.00-26-0007/18
pt. “DROGA DO SUKCESU -program reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce”,
realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej

 

29.03.2021
WYNIKI POSTĘPOWANIA