Zapytanie ofertowe nr 9/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/2021

na zakup produktów żywnościowych
W związku z realizacją projektu pt: Projekt „DROGA DO SUKCESU” – program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce, Nr projektu: RPSW.09.01.00-26-0007/18-00