Zapytania ofertowe 2/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 26.01.2021
W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA:

Zakup paczek żywności
W związku z realizacją projektu pt: Projekt „DROGA DO SUKCESU” – program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce, Nr projektu: RPSW.09.01.00-26-0007/18-00