Centrum zostało powołane w 2004 roku . Jednostką założycielską jest Caritas Diecezji Kieleckiej.

Cele strategiczne Centrum Integracji Społecznej (CIS):

 • pomoc w reintegracji zawodowej i społecznej osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym psychicznie, po terapii uzależnień lub w jej trakcie oraz zwolnionym z zakładu karnego,
 • przygotowanie do samodzielnej aktywności zawodowej na rynku pracy.

Cel programu:

 • zwiększenie szans na podjęcie aktywności zawodowej
 • wzmocnienie wiary we własne możliwości
 • wzmocnienie umiejętności społecznych w zakresie autoprezentacji oraz komunikacji interpersonalnej
 • wyrównanie szans i promocja integracji społecznej poprzez wsparcie osób, które doświadczają dyskryminacji na rynku pracy.

Uczestnictwo w programie Centrum Integracji Społecznej trwa 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy (max. 18 miesięcy). Okres uczestnictwa w programie wliczany jest do stażu pracy.

Uczestnicy CIS otrzymują:

 • świadczenie integracyjne
 • wsparcie specjalistów (pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy)
 • odzież roboczą i obuwie robocze
 • jednego posiłku dziennie lub paczki żywnościowej
 • przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich
 • przeszkolenie bhp

Uczestnicy realizują Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w warsztatach zawodowych prowadzonych przez instruktorów, ucząc się konkretnego zawodu w formie teoretycznej i praktycznej.

Celem Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego jest:

 1. Nabycie przez uczestników kwalifikacji poszukiwanych na lokalnym rynku pracy
  w zawodach:
  – opiekunka środowiskowa
  – pracownik ogólnobudowlany
  – stolarz
  – krawcowa/szwaczka
  – pracownik gastronomii
  – pracownik konserwacyjno – porządkowy
 2. Motywowanie i stymulowanie do podjęcia aktywności zawodowej poprzez wsparcie
  specjalistów:
  – doradcy zawodowego
  – psychologa
 3. Stymulowanie uczestników projektu w celu podjęcia walki z:
  – nałogami
  – problemami natury psychologicznej, psychicznej
 4. Pobyt dzienny uczestnika w CIS trwa 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 z uwzględnieniem następujących przypadków:
 • przez 7 godz. dziennie osoby z orzeczonym stopniem umiarkowanym niepełnosprawności,
 • przez 8 godz. dziennie osoby bez orzeczenia stopnia niepełnosprawności jak i osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności.

W obu tych przypadkach uczestnikom przysługuje jedna 30 minutowa przerwa na posiłek lub tez przewidziane są dwie 15 min. przerwy w ciągu dnia.

5. W okresie uczestnictwa w zajęciach Centrum, na wniosek uczestnika, Kierownik Centrum przyznaje świadczenie integracyjne.
Świadczenie integracyjne przysługuje za ilość dni miesiąca, w których uczestnik uczestniczy i pozostaje w gotowości do uczestnictwa w programie.

 • Świadczenie integracyjne za pełny miesiąc uczestnictwa w Programie dla uczestnika wynosi:
  a) w okresie próbnym 50 % zasiłku dla bezrobotnych,
  b) a w dalszym okresie uczestnictwa 100% zasiłku dla bezrobotnych

Na chwilę obecną w Centrum 69 uczestników realizuje Indywidulany program zatrudnienia Socjalnego.